Fokken en pupbemiddeling / Elevage et médiations des chiots

Huishoudelijk reglement betreffende het fokken en de puppy bemiddeling.

Fokkersvoorwaarden

Een fokker die zich aansluit bij de briardclub, zal vooraleer vermelding te krijgen op onze website, minstens 2 jaar lid moeten zijn van de club.

 1. Aanbeveling van reuen en teven

Een reu of teef hoeft geen selectie meer te hebben om als goede ras vertegenwoordiger aanzien te kunnen worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de fokker.

Een ‘Certificaat van conformiteit aan de standaard’ , een bewijs van een rasselectie of een keuringsuitslag behaald onder een rasspecialist met tenminste beoordeling ‘Uitmuntend’, dient te worden voorgelegd.

1.1. Gezondheidseisen

 • HD A of B
 • CSNB vrij of drager – enkel een vrije partner t.o.v. een drager zetten
 • EU : verplicht een attest voor te leggen van het onderzoek. Enkel indien de hond geen afwijkingen vertoont mag hij/zij worden ingezet.
 • ECVO : een geldig attest moet worden voorgelegd. De test moet in orde zijn  voordat de dekking plaatsvindt. – momenteel is de geldigheidsduur van dit onderzoek 1 jaar.
 • DNA geregistreerd zijn.

1.2. Leeftijdsvoorwaarden

Reu

Minimumleeftijd op het ogenblik van de dekking : 18 maanden Maximumleeftijd op het ogenblik van de dekking : onbeperkt, echter er dient wel rekening gehouden te worden met de fysieke conditie van de reu.

Teef

Minimumleeftijd op het ogenblik van de dekking : 24 maanden Maximumleeftijd op het ogenblik van de dekking : 8 jaar d.w.z. de dekking moet hebben plaatsgevonden vóór de teef de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt.

Maximumleeftijd voor het krijgen van een 1e nest : 6 jaar d.w.z. de pups moeten worden geboren voor de teef de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt !

De teef mag op een tijdspanne van 24 maanden 2 nesten krijgen, echter opteren wij er als club voor dat de teef tenminste 1 loopsheid tussen de 2 nesten heeft !

 1. Bemiddeling voor de aangekondigde nesten

Indien de fokker niet voldoet aan het lidmaatschap van tenminste 2 jaar, maar toch bemiddeling wenst voor zijn nest en dus zijn nest vermeld wil zien op onze website, kan dit mits betaling van € 50,00 aan de club. De vermelding op de website en de

bemiddeling zal dan in orde gebracht worden vanaf het moment van ontvangst van het bedrag op de rekening van de club. De fokker moet jaarlijks actief deelnemen met de fokteef/fokreu of andere honden in zijn/haar bezit, aan tenminste één van de volgende evenementen georganiseerd door de club :

 • Clubmatch
 • Selectie
 • Test sociaal gedrag
 • Gehoorzaamheidswedstrijd
 • Familie/Jongehondendag

Bij buitenlandse ouderdieren dient een foktoelating van het land van woonst te worden voorgelegd ofwel een karaktertest behaald op een rasselectie.

We mikken op een gezond ras en hopen dat onze fokkers vooral gaan inzetten op gezondheid. Gezien onze voorwaarden, zouden alle aangekondigde nesten moeten voldoen aan de High Premium stambomen van de KMSH.

Het is mogelijk dat in het Waalse landsgedeelte enkele reglementeringen voor het verkrijgen van deze stambomen, verschillen van het Vlaamse landsgedeelte. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de fokker van zich hieraan te houden teneinde te voldoen aan de reglementering ter zake.

Bemiddeling zal worden gegeven nadat de dekking heeft plaatsgevonden. Om uw nest op onze site te vermelden, zal er een online formulier ter beschikking worden gesteld, waarop u alle nodige gegevens kan ingeven en documenten kan uploaden.

Na de geboorte vragen wij u dat u de puppy bemiddelaar informeert hoeveel pups er geboren zijn, wat de verdeling is van kleur en van geslacht. Indien er reeds pups gereserveerd zijn, geeft u ook mee hoeveel pups er dan nog ter beschikking zijn. Periodiek geeft u aan de club door wat de ‘stand van zaken’ is hieromtrent.

Pups die op de leeftijd van 16 weken nog niet besproken zijn, zullen geplaatst worden onder de rubriek ‘Jonge Honden’.

Onze buitenlandse fokkers kunnen tevens pup bemiddeling krijgen, mits ze voldoen aan de criteria van onze club. Het‘Certificaat van conformiteit aan de standaard’, kan voor hen dan worden vervangen door een foktoelating behaald in hun land of een karaktertest behaald op een rasselectie.

 1. Engagement fokker

Bij het ingeven van uw nest voor de aankondiging op de website, zal u kunnen aangeven of u een bezoek wenst van onze bestuursleden, dan wel dat u in overleg met uw pupmensen een contactenlijst aan de club zal bezorgen. Indien u een bezoek wenst, zullen wij na afspraak van een geschikt moment, langskomen om bij exemplaren van ons magazine af te leveren, die u met de pupmensen meegeeft, ter kennismaking van  de club. Indien u opteert voor een contactenlijst, zullen wij de pupmensen zelf een magazine toesturen ter kennisgeving.

 1. Niet – naleving

Bij vaststelling van niet-naleving van deze voorwaarden, zal de betrokken fokker hiervan op de hoogte worden gebracht en van de site worden verwijderd gedurende een periode van minstens 12 maanden. De fokker kan worden uitgenodigd op een bestuursvergadering en indien nodig zal dit worden voorgelegd op de Algemene Vergadering.

Règlement intérieur sur l’ élevage et l’intermédiation des chiots

Conditions d’éleveurs

Un éleveur qui a rejoint le briardclub, avant d’obtenir notification sur notre site, doit être membre du club, au moins 2.

 1. Recommandation des mâles et des femelles

Un mâle où un femelle ne doit plus avoir obtenu la sélection pour être un bon représentateur de notre rasse. La responsabilité est mis chez l’éléveur.

Un ‘Certificat du confomité du standard’, une sélection de rasse ou un résultat sous un juge spécialist ou moin Excellent doit être donné.

1.1. Conditions de santé

 • HD A ou B
 • CSNB sain ou porteur – seulement mettre un chien sain contre un porteur
 • EU : obligation de donner un attest d’examination. Seulement un chien sans anomalité peut être pris pour élever.
 • ECVO : obligation de donner un attest valable avant le sailli aura lieu. Au moment le valabilité d’examination est 1 an.
 • ADN régistré

1.2. Conditions d’âge

Mâle

Âge minimum au moment du sailli : 18 mois Âge maximum au moment du sailli : illimité, pourtant la condition physique du chien doit être pris en compte.

Femelle

Âge minimum au moment du sailli : 24 mois Âge maximum au moment du sailli : 8 ans, ça veut dire, le sailli doit être fait avant l’âge de 8 ans.

Âge maximum pour la 1e portée : 6 ans, ça veut dire, les bébés doivent être nés avant l’âge de 6 ans !

La femelle peut avoir 2 portée dans un période de 24 mois, pourtant notre conseil est de laisser au moin 1 châleur entre 2 portées.

 1. Médiation pour les portées annoncées

Si l’éléveur n’est pas encore un membre depuis 2 ans, mais il veut avoir de médiation pour son portée et du notification de la portée sur le site du club, il peut obtenir le médiation après un payment de € 50,00 au compte du club. Le notification et le médiation commencera après avoir eu le montant sur le compte.

L’éléveur doit participer activement sur au moin 1 des évenements du club avec son étalon/reproductrice où un de ses autres chiens :

 • Clubshow
 • Sélection
 • Teste de comportement social
 • Concours d’obéissance
 • Jour de famille/de jeunes chiens

Pour les chiens d’étranger on a besoin d’un permission d’élévage de leur pays où bien un teste de caractère d’une sélection.

Nous visons une race saine et nous espérons que nos éleveurs travaillent en particulier sur la santé. Ce qui concerne nos conditions, tous les portées annoncées, devraient se réunir aux pédigrées High Premium du SRSH.

Probablement il y aura des règlements différents en Wallonie qu’en Flandre pour le SRSH. Se sera la responsabilité de l’éleveur de les suivre pour obtenir ses pédigrees.

Médiation sera donné après le sailli sera complété. Pour être mis sur le site, il y aura un formulaire en ligne à la disposition, que vous pouvez remplir toutes les données nécessaires et télécharger les documents de votre portée.

Après la naissances des bébés, nous vous demandons d’informer le nombre, couleur et sexe des bébés. S’il y a déjà des réservations, nous vous demandons de dire combien de chiots vous avez encore disponible. Périodiquement vous informerez aussi le mediateur de ses choses.

A l’âge de 16 semaines, les chiots libres seront mis sur le page ‘JEUNES CHIENS’.

Nos éléveurs étrangers peuvent avoir le médiation, pourtant qu’ils suivent nos conditions du club. Le ‘Certificat de comformité au standard’ peut-être remplacé par une permission d’élévage de leur pays où bien une teste de caractère obtenue sur un sélection de race.

 1. Engagement de l’éléveur

En remplissant votre formulaire en ligne, vous pouvez choisir si vous souhaitez une visite du committée, ou bien vous donnerez une liste de contactes de vos familles chiots, au club. Si vous souhaitez une visite, nous vous contacterons pour la visite et vous donnerons des exemplaires de notre revue pour vos familles chiots, qu’ils peuvent faire connaître le club. SI vous choissisez de nous prevenir du liste des contactes, nous enverrons une reveu aux familles chiots nous mêmes.

 1. Violation des termes

En violation des termes, l’éléveur sera informé et le notification sur notre site sera supprimé pour une période de 12 mois au moins. L’éléveur sera invité chez le committée et si nécessaire le cas sera mis sur l’agende de l”Assemblée générale.